Primària / Aprenem a l’escola

Les activitats que els nens i les nens fan a l'escola van adreçades a que els nostres alumnes esdevinguin persones competents, entenent la competència com la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.

Les competències bàsiques són aquelles que tots els alumnes han d’adquirir en un grau suficient en acabar la seva escolarització obligatòria i que li han de permetre poder incorporar-se a la societat com a un ciutadà actiu i assegurar els fonaments sobre els quals construirà el seu procé formatiu al llarg de la vida.

Les competències bàsiques, que tenen un caràcter transversal i es treballen a partir de diferents continguts curriculars d’una o diverses àrees de coneixement, son:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Competència matemàtica.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència artística i cultural.
 • Competència digital.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència d'aprendre a aprendre.
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Com ens organitzem?

En grup classe que té com a referent el tutor o tutora amb el que es fan algunes activitats d'aprenentatge curricular d'àrees, el treball per projectes (amb la intervenció de dos mestres en codocència) i la tutoria. Principalment es treballa a l'aula.

En entorns d'aprenentatge amb propostes d'activitats en les que hi participen alumnes dels nivells d'un cicle educatiu. Els alumnes es distribueixen en les diferents aules i en els passadissos amb espais adequats a les activitats i altres espais de l'escola (gimnàs, aula de música, taller de plàstica, ...).

 

Com ho fem?

La continuitat de la metodologia d'ensenyament i aprenentatge al llarg de l'escolarització és essencial pel desenvolupament i creixement de tots els alumnes. Aquesta línia metodològica es va adequant a les necessitats evolutives de l'edat dels nens i les nenes, atenent a les necessitats personals de cadascun d'ells.

El treball per l'adquisició de les competències bàsiques és abordat des de les diferents estratègies organitzatives que també els ha de permetre assolir els objectius curriculars de les diferents àrees:

 • Llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa.
 • Matemàtiques.
 • Coneixement del medi social i natural.
 • Educació artística: visual i plàstica i música.
 • Educació física.
 • Educació en valors o religió (segons l'opció de les famílies).
Entorns autònoms:

Els alumnes decideixen quatre dies a la setmana entre propostes d'activitats d'aprenentatge vinculades al desenvolupament de les competències lingüística, en català i castellà, i matemàtica.

Entorns col·laboratius:

A partir dels interesos dels alumnes es desenvolupen projectes interdisciplinars al llarg del curs, principalment orientats a treballar objectius curriculars dels àmbits lingüístics i de coneixement del medi, així com la competència digital.

Entorns creatius:

Una tarda a la setmana els alumnes de cada cicle es distribueixen lliurement en diferents espais amb propostes que estimulen la creativitat, a través e diferents tècniques i disciplines: dibuix i pintura, col•lage, volum, expressió corporal, música i teatre, passant per tots ells al llarg del curs.

Tractament de les àrees:
 • La llengua anglesa  es treballa en grups reduïts, des de tres dimensionsoral, escrit i amb l'ús de les TAC en sessions setmanals
 • La música es treballa des de diferents propostes: en grup classe, com a entorn creatiu en grups reduits, a través d'audicions musicals, amb participació en activitats fora de l'escola com la Cantània els alumnes de 5è.
 • L'educació física: es treballa a l'escola en les instal·lacions pròpies i també participant en activitats esportives que complementen la seva formació al llarg de l'educació primària: natació, patinatge, esquí, atletisme, dansa i expressió corporal, ...