Primària / L’etapa

Aquesta etapa educativa té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.
Volem aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nens i les nenes han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades en la societat, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.
Treballem per la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia, centrem el currículum en les competències bàsiques per aconseguir integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements a la vegada que afavoreix que l’alumnat integri els aprenentatges relacionant-los i utilitzantlos de manera efectiva en diferents situacions i contextos.